Rekenkamercommissie:Gemeente goed bezig met realiseren duurzaamheidsdoelen

Redactie 01-09-2021

De afgelopen jaren heeft de gemeente belangrijke stappen gezet om de ambitie waar te maken in 2040 CO2-neutraal te zijn. Maar daarnaast staat Maassluis nog voor grote en complexe uitdagingen.

door Chrit Wilshaus

Dat is één van de belangrijkste conclusies uit het tijdens het zomerreces afgeronde Onderzoek Duurzaamheid: Maassluis CO2-neutraal in 2040? Buck Consultants International voerde het onderzoek uit in opdracht van de Maassluise rekenkamercommissie. Met het rapport wil de commissie inzicht geven in de stand van zaken met betrekking tot de energietransitie en de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid/verduurzaming en het effect in kaart brengen van de al genomen maatregelen en de integrale aanpak. Op basis van de opgedane inzichten doet de rekenkamercommissie aanbevelingen om de effectiviteit van het beleid verder te verbeteren. Rekenkamercommissievoorzitter Arjan van der Lugt laat weten kennis te hebben genomen van de reactie van het college als het gaat om de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en blij te zijn te lezen dat de gesignaleerde aandachtspunten worden opgepakt.

Al flinke stappen gezet

De gemeente onderkent met de ambitie om in 2040 CO2-neutraal te willen zijn noodzaak en urgentie van verduurzaming, aldus het rapport. Om te beginnen wordt de focus gericht op energietransitie. De afgelopen jaren zijn in dit kader al flinke stappen gezet. Zoals verduurzaming van de eigen organisatie en het maatschappelijk vastgoed onder meer gericht op energiebesparing, opwekking van duurzame energie, het efficiënter inzetten van voertuigen en maatschappelijk verantwoord inkopen. Maar ook door voorlichting over verduurzaming en het aansporen daarmee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld in de vorm van de WoonWijzerBox en stimuleringsregelingen. Zoals de duurzaamheidslening.

Goed

De gemeente doet het volgens het rapport onderzoekers goed door zowel in te zetten op verduurzaming van de eigen organisatie als door het stimuleren van energietransitie door inwoners, bedrijven en organisaties binnen Maassluis. De nadruk ligt volgens de rekenkamercommissie terecht op het benutten van lokale kansen. Wel zou sterker kunnen worden samengewerkt op regionaal niveau en met buurgemeenten. Vooral met het oog op grootschaligere maatregelen die Maassluis niet alleen kan nemen maar die naar verwachting regionaal en lokaal het nodige rendement op zullen leveren.

Verdere winst te boeken

De rekenkamercommissie stelt in het rapport vast dat de meeste voorgenomen acties ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Wat betreft de verduurzaming van de gemeentelijke organisatie is het college volgens de commissie goed op weg om de gestelde doelen te bereiken. Wel is hier nog verdere winst te boeken. 'Voor zover kan worden nagegaan worden de beschikbare menskracht en middelen door de gemeente efficiënt ingezet. Met een relatief beperkt budget en inzet van menskracht is het nodige bereikt. Het netwerk van partners waarmee de gemeente samenwerkt, is de afgelopen tijd uitgebreid. Maar deze betrokkenheid zou echter nog kunnen groeien, vinden inwoners, bedrijven en regionale partijen', staat in het rapport te lezen. De rekenkamercommissie wijst er verder op dat de raad volop mogelijkheden heeft om kaders te stellen en voortgangsresultaten te volgen. Bij zowel raad als samenleving zou verder de behoefte bestaan aan een verdere uitwerking van gestelde doelen met bijbehorende uitvoeringsprogramma's en tussentijdse mijlpalen.

Grote en complexe uitdagingen

De afgelopen jaren zijn volgens het rapport belangrijke stappen gezet en is het relatief laaghangende fruit geplukt om de ambitie waar te maken in 2040 CO2-neutraal te zijn. Daarnaast staat Maassluis nog voor grote en complexe uitdagingen. Om deze aan te pakken doet de rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen. Zoals het concretiseren van doelen om helder te maken wat precies wordt bedoeld onder de ambitie CO2-neutraal te zijn in 2040 en hoe de gemeente dat wil bereiken. Samen met betrokkenen zou een integrale lange termijnvisie duurzaamheid moeten worden ontwikkeld met bijbehorend uitvoeringsprogramma en kostenraming. Daarin moet ook duidelijk de rol van gemeenten, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden beschreven. Ook zou bepaald moeten worden of de gemeente een regierol wil vervullen dan wel meer een reactieve rol zou willen spelen. Verder wordt aanbevolen om gericht te gaan communiceren. Bijvoorbeeld samen met de groep Duurzame Maassluizers en de MOVe/Green Business Club. Maar ook wordt een integrale aanpak aanbevolen door inhoudelijke opgaven, zoals gebiedsontwikkeling mobiliteit en energietransitie, meer aan elkaar te koppelen. Ook zou hier voldoende budget voor moeten worden gereserveerd en zou gekeken moeten worden naar financieringsmogelijkheden vanuit provincie, Rijk en private partijen, adviseert de rekenkamercommissie.