Wethouder Evers geeft overzicht van duurzaamheidsmaatregelen

Redactie 08-04-2021
Foto: Stockfoto

Met de Energieke Motie werd het college aangespoord te onderzoeken hoe ook huurders hun woningen kunnen verduurzamen. Veel regelingen hebben nu nog betrekking op huiseigenaren.

door Chrit Wilshaus

Zo wordt het college in de motie verzocht om in overleg met huurder en verhuurder te onderzoeken hoe zij mee kunnen doen met projecten voor zonne-energie. Verder zou het college moeten kijken naar zijn rol als aanjager van het benutten van collectieve zonne-energie en zouden duurzaamheidsprojecten en -initiatieven in kaart gebracht moeten worden. In een onlangs verschenen raadsinformatiebrief (RIB) gaat wethouder Sjef Evers (VVD) (Duurzaamheid) in op wat de gemeente totnogtoe heeft gedaan. Om te beginnen meldt hij dat dankzij een Rijkssubsidie WoonWijzerBoxen beschikbaar gesteld konden worden door de WoonWijzerWinkel, het regionale energieloket. Daarbij werkte de gemeente ook samen met het in 2020 opgerichte Energiecollectief Waterweg. In eerste instantie was de box alleen bestemd voor wooneigenaren, had de subsidieverstrekker bepaald. Na kritiek daarop werd een nieuwe regeling bedacht die voornamelijk bedoeld is voor huurders, de REW (Reductie Energiegebruik Woningen). Voorgesteld werd om bij de uitvoering van deze regeling samen te werken met Voedselbank Maassluis, Maasdelta en de WoonWijzerWinkel. Naast het verstrekken van de box zouden tevens adviezen gegeven worden over energiebesparing en het installeren van producten uit de box. Omdat dit echter zou leiden tot een overschrijding van het beschikbare budget is deze aanvraag afgewezen door de subsidieverlener. 'Momenteel zijn we aan het bekijken of het mogelijk is om alsnog uitvoering te geven aan dat deel van het projectplan', aldus Evers in zijn brief.

Zonnepanelen

In de RIB geeft de portefeuillehouder verder aan dat de gemeente gesprekken heeft gevoerd met woningcorporatie Maasdelta die aan heeft gegeven van plan te zijn om haar woningen te gaan voorzien van zonnepanelen en op dit moment bezig te zijn met het opstellen van een plan van aanpak daarvoor. Wethouder Evers verwacht dat Maasdelta daar in de loop van dit jaar een besluit over zal nemen. Vanaf 2022 dan zou gestart kunnen worden met de uitvoering ervan. Huurders van Maasdelta kunnen trouwens nu al op eigen initiatief zonnepanelen laten plaatsen na goedkeuring door de coöperatie. Soms gebeurt het ook op verzoek van een huurder.

Goede voorbeeld

Verder probeert de gemeente volgens wethouder Evers het plaatsen van zonnepanelen te stimuleren. Zo wordt via verschillende kanalen, bijvoorbeeld via deze krant en de gemeentelijke website regelmatig informatie verstrekt over zonnepanelen. Daarnaast is de gemeente twee trajecten gestart: een voor scholen en een voor verenigingen. En daarbij gaat het niet om sportverenigingen. Daar is al iets voor geregeld. Verder stelt Evers dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door daken van eigen gebouwen te voorzien van zonnepanelen. 'Zoals recent met het theater en de bibliotheek is gebeurd en op korte termijn met het zwembad zal gebeuren.' Verder ziet de gemeente op het gebied van collectieve projecten een rol weggelegd voor energiecoöperaties. Op dit moment is in Maassluis het Energiecollectief Waterweg actief. Wethouder Evers stelt dat het helaas tot nu toe nog niet gelukt is om een collectief zonneproject te realiseren. Het energiecollectief heeft de gemeente gevraagd daken beschikbaar te stellen maar de gemeente staat op het standpunt dat zij de daken zelf hard nodig heeft om het eigen verbruik te kunnen compenseren. Verder wijst de wethouder nog op het zonnepark Vrijopnaam op de grond die gereserveerd is voor de uitbreiding van de begraafplaats op De Dijk. De gemeente ziet volgens Evers momenteel weinig mogelijkheden voor grondgebonden zonneparken elders in de stad vanwege de beperkte beschikbare ruimte. Een alternatief zou nog kunnen zijn een van de parkeerplaatsen in de stad te overkappen en daarop zonnepanelen te leggen. In het kader van de gebiedsontwikkeling rondom station West wordt onderzocht wat de mogelijkheden daarvan zijn.