Nieuwe overeenkomst met DSW voor ketenzorg kwetsbare personen

Redactie 25-03-2021
Foto: Stockfoto

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) en Zorgverzekeraar DSW hebben besloten met elkaar een nieuw convenant te sluiten. Wethouder Corine Bronsveld schrijft dat in een vorige week donderdag verschenen raadsinformatiebrief (RIB).

door Chrit Wilshaus

Een convenant is een afspraak tussen de overheid, in dit geval voornoemde gemeenten, met een of meer partijen om bepaalde vastgelegde doelen te bereiken. In een convenant worden daar schriftelijke afspraken over gemaakt. Eerder gingen de MVS-gemeenten ook al een samenwerking aan met DSW. Die stond toen in het teken van de transities in de zorg: de zorgvuldige overdracht van taken vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De belangrijkste reden tot samenwerking is deze keer het organiseren van afstemming vanwege de taken die voor de gemeenten voortvloeien uit deze wetten. Met het nieuwe convenant wordt de samenwerking volgens wethouder Bronsveld 'geïntensiveerd en versterkt.' Alle partijen die het convenant ondertekenen doen dat volgens haar vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en kennis. Het is de bedoeling dat alle inwoners van de MVS-gemeenten daarvan de vruchten zullen kunnen plukken.

Twee jaar

Bronsveld verduidelijkt in haar brief dat betrokken partijen deze keer gekozen hebben voor een convenant voor de periode van twee jaar 'omdat er zowel bij DSW als bij de betrokken gemeenten nog nieuwe visies en beleidsontwikkelingen te verwachten zijn in de komende tijd.' 'Ook daarbij betrekken partijen elkaar over en weer.' De onderwerpen die in deze convenantperiode speciale aandacht vragen zijn: ketenzorg kwetsbare ouderen, kwetsbare volwassenen (GGZ) en kwetsbare jeugd. Preventie zal daarbij een belangrijk thema zijn. Wethouder Bronsveld benadrukt dat de afspraken in het convenant dus geen betrekking hebben op individuele inwoners of zorg maar dat ze betrekking hebben op voornoemde thema's, waar gezamenlijk aan wordt gewerkt.

Opdracht

Dat niet ook met andere zorgverzekeraars wordt samengewerkt heeft volgens een zegsman van de gemeente Maassluis te maken met het feit dat DSW in deze regio de grootste (dominante) zorgaanbieder is. "En die heeft vanuit VWS de opdracht om de Wet langdurige zorg (WLZ) uit te voeren. Dit doet het regionaal Zorgkantoor DSW voor de hele regio voor alle zorgverzekeraars. Ook in andere afspraken heeft het regionaal zorgkantoor de lead. Reden waarom niet met andere zorgverzekeraars een convenant afgesloten hoeft te worden."