Cijfers alleen zeggen niet alles over toename criminaliteit

Redactie 25-03-2021
Foto: CW

De criminaliteit in Maassluis nam in 2020 in vergelijking met 2019 enigszins toe. Dat blijkt uit Het veiligheidsbeeld van Maassluis 2020, een bijlage bij een onlangs verschenen raadsinformatiebrief (RIB) geschreven door burgemeester Edo Haan.

door Chrit Wilshaus

Omdat de cijfers daartoe aanleiding geven zal de gemeente de ontwikkelingen in de gaten blijven houden. Volgens Haan is en blijft het een gezamenlijke inspanning van politie, gemeente en Maassluizers de stad veiliger te maken. Op basis van de veiligheidscijfers 2020 gaan politie en gemeente aan de volgende thema's prioriteit geven dit jaar: fietsendiefstal, cybercriminaliteit, woninginbraakpreventie en ondermijnende criminaliteit. Ook blijft de gemeente in contact met de inwoners van Maassluis door onder meer (digitale) bijeenkomsten te organiseren en wordt extra ingezet op het tegengaan van woonoverlast.

Coronapandemie

Als gevolg van de coronapandemie en maatregelen ter bestrijding daarvan nam het aantal woninginbraken, zakkenrollerij en winkeldiefstal af en het aantal online misdrijven toe. Dat laatste is niet vreemd omdat er veel meer dan voorheen door mensen online producten worden besteld en meer mensen thuis werken. Daarop spelen criminelen in door hun werkterrein steeds meer van de fysieke naar de digitale wereld te verplaatsen. Daarnaast kent 2020 een toename van het aantal overlastmeldingen doordat mensen meer thuis waren als gevolg van de maatregelen. Verder steeg het aantal geregistreerde misdrijven in deze regio waar het landelijk gezien juist licht daalde.

Kanttekening

Een belangrijke kanttekening die gemaakt moet worden bij de cijfers is het feit dat ze een overzicht geven van de geregistreerde criminaliteit maar daardoor nog geen exacte weerspiegeling zijn van de werkelijkheid. Dat er meer misdrijven worden geregistreerd wil niet zeggen dat er ook sprake is van daadwerkelijk meer misdrijven. Zeker tijdens de lockdowns waren mensen meer bereid om overlast en criminaliteit te melden. Verder is het sinds vorig jaar mogelijk om aangifte te doen van cybercriminaliteit. Ook het gebruik van andere bronnen dan alleen de politiecijfers is belangrijk om een goed beeld te krijgen van de (ontwikkeling) van de criminaliteit, aldus burgemeester Haan in zijn RIB. Want niet alles wat er gebeurt is terug te zien in de politiecijfers. En soms kunnen cijfers een beeld geven dat niet helemaal strookt met de realiteit.

Lucratieve vorm van criminaliteit

De landelijke trend is ook terug te zien in de criminaliteitscijfers van Maassluis; het veiligheidsbeeld van Maassluis komt overeen met dat van de omringende gemeenten. Omdat meer mensen thuis werkten werd er minder ingebroken. In Maassluis werden verschillende personen aangehouden voor (pogingen tot) woninginbraken. Ook het aantal inbraakpogingen bij bedrijven, gevallen van winkeldiefstal en overvallen nam in de coronaperiode af. De diefstal van e-bikes nam daarentegen toe omdat dit een lucratieve vorm van criminaliteit blijkt te zijn. Het dievengilde gaat daarbij professioneel te werk. De gestolen fietsen belanden uiteindelijk vaak in het Oostblok om daar weer verkocht te worden. Vanwege deze ontwikkeling heeft de politie vorig jaar extra ingezet op de bestrijding van fietsdiefstallen.

Cybercriminaliteit

Daarnaast nam het aantal gevallen van cybercriminaliteit in 2020 toe. Zo komen er volgens de politie tegenwoordig vooral meer gevallen van WhatsApp-fraude voor en constateert de politie meer fraude met onlinehandel. Een voorbeeld daarvan is het niet geleverd krijgen van bestelde spullen die wel zijn betaald. In een tijd dat er meer online gewinkeld wordt, komt dit dus meer voor. De verwachting is dat ook de komende jaren een stijging zal blijven geven van cybercriminaliteit.

Geweldsdelicten

De toename van het aantal geweldsdelicten heeft volgens de politie verschillende oorzaken. Zoals de verharding van de criminaliteit, en dan vooral de drugs gerelateerde, in heel Nederland. Door haar ligging in de Randstad ontkomt Maassluis daar ook niet aan. Een andere oorzaak moet gezocht worden in het toegenomen bezit van messen (en het gebruik daarvan) onder jongeren. Door preventief te fouilleren op en om de metrostations in Maassluis proberen politie en gemeente dit zoveel mogelijk te beteugelen.

Verwarde personen

De stijging van het aantal overlastmeldingen met betrekking tot jeugd, verwarde personen of alcohol-drugsmisbruik nam ook dit jaar in Maassluis toe. De toename van de overlast door jongeren heeft volgens de politie te maken met de coronacrisis en de afname van het toekomstperspectief daardoor voor jongeren. Ook werden meldingen dat jongeren zich niet aan de coronamaatregelen hielden door de politie geregistreerd als overlast. Dat het aantal meldingen van overlast door verwarde personen blijft toenemen heeft waarschijnlijk te maken met bezuinigingen doorgevoerd in de geestelijke gezondheidszorg, waardoor er minder bedden beschikbaar zijn in psychiatrische instellingen. (Vaak zou het overigens gaan om meerdere meldingen over dezelfde persoon). Daardoor zijn ook de wachtlijsten voor opname in een GGZ-instelling of een behandeling toegenomen. Sinds vorig jaar is gestart met het project Aanpak met verward gedrag. Dat moet een duidelijker beeld van de doelgroep opleveren. En sinds maart 2021 is de gemeente ook aangehaakt bij het nieuwe meldpunt landelijke meldpunt Zorgwekkend gedrag.

Praten op korte termijn

De burgemeester, bestuurlijk verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, zal op korte termijn met de gemeenteraad praten over ontwikkelingen in het veiligheidsdomein in het algemeen en in de gemeente Maassluis in het bijzonder. De gemeente heeft aan de teamchef van het basisteam van de politie gevraagd daarbij aanwezig te zijn om een nadere toelichting te kunnen geven.