Raad activeert college met reeks moties

Redactie 19-11-2020
Foto: Stockfoto

Bij de begin deze maand gehouden Begrotingsbespreking werden in eerste instantie twintig moties ingediend. Daarvan werden er drie ingetrokken. Eén motie werd aangehouden.

door Chrit Wilshaus

De motie Doorstroom-bevorderende maatregelen van het CDA, mede ingediend door VVD, PvdA, D66, VSP en ChristenUnie kon op voldoende stemmen rekenen en verzoekt het college onder andere te onderzoeken met partners te onderzoeken hoe de doorstroom van ouderen naar een passende woning verbeterd kan worden en daarbij te kijken naar succesvolle projecten op dit gebied in andere steden. De Energieke CDA-motie, behalve door Forum voor Maassluis door alle andere fracties ondersteund, werd eveneens aangenomen. In de motie wordt het college gevraagd alle duurzaamheidsinvesteringen-mogelijkheden te onderzoeken bij huurwoningen en na te gaan hoe huurders samen met de verhuurder kunnen participeren in projecten voor zonne-energie op of in de directe omgeving van een huurhuis. Bovendien zouden duurzaamheidsprojecten en -initiatieven in de stad in kaart moeten worden gebracht.

Right to Challenge

Steun was er ook voor de D66-motie Right to Challenge, die op Forum voor Maassluis na, door alle fracties werd ingediend. In de motie wordt het college verzocht inwoners en verenigingen actief te stimuleren met voorstellen te komen/ ideeën te opperen hun eigen woonomgeving te verbeteren. Tot slot aandacht voor de motie Versnelling vernieuwing binnensportaccommodaties van de ChristenUnie, mede ondersteund door de rest van de raad en dus unaniem aangenomen. In de motie wordt er bij het college op aangedrongen een visie te ontwikkelen om de plannen van de gymzaal aan de Haydnlaan en de Olympiahal te realiseren. Volgens de motie zou het al dan niet gedeeltelijk combineren met woningbouw een positief effect hebben op de financiering van voornoemde plannen.

Social Distance

Alleen Forum voor Maassluis stemde tegen de motie Social Distance onder jeugd van Maassluis Belang, mede ingediend door CDA, PvdA, VVD en D66 en werd dus aangenomen. Daarin wordt het kabinet gevraagd om een campagne om te zetten in samenwerking met jongeren uit Maassluis om hun mentale welbevinden te optimaliseren en daarbij de Grow it-app te introduceren. Maar ook om op een digitale manier actief ontspanning te bieden voor jongeren en hierbij samen te werken met Welzijn E25, buurtsportcoaches en jongeren zelf en wel zo spoedig mogelijk.

Overzicht Bouwprojecten

Een aantal moties haalden de eindstreep niet en werd verworpen. Zoals de motie Wijkouders van Maassluis Belang, mede gesteund door D66, PvdA en CDA haalde het niet. Daarin werd het college verzocht te onderzoeken of binnen de bestaande budgetten het inzetten van Wijkouders in combinatie met Buurtpreventie Maassluis, een manier is om de overlast in bepaalde wijken in Maassluis te verminderen. Ook de motie Overzicht Bouwprojecten van GroenLinks werd verworpen; alleen de indiener stemde voor. In de motie werd het college gevraagd om een website, waarop alle nieuwbouw- en renovatieprojecten in de stad werden vermeld. Ook de andere motie van GroenLinks, genaamd Veilige Vlieten voor mensen en dieren werd eveneens door de hele raad minus de indiener afgewezen. In de motie werd het college verzocht een voorstel uit te werken om fysieke maatregelen te treffen, waarmee mensen en dieren die in het water zijn gevallen er weer zelfstandig uit kunnen komen.

Alle moties staan op de website van de gemeente (www.maassluis.nl).