Forum voor Maassluis:Tot de Laatste Snik beschikbaar voor de Maassluise Bevolking

Redactie 14-11-2019
Foto: []

Tot onze spijt is in de Maassluise Courant de Schakel van deze week het verkeerde artikel van Forum voor Maassluis op de gemeentelijke pagina's over de begroting gepubliceerd. Hierbij plaatsen wij het juiste artikel, welke wij ook in de eerstkomende editie van de Maassluise Courant zullen publiceren.

Onze excuses voor het ongemak.

Forum is voorstander van een sluitende begroting welke met de voorliggende jaren, zonder van de burgers een offer te vragen, een moeilijke opgave zal worden. We stevenen vooral doordat het sociaal domein meer dan 50% van de begroting inneemt, zonder deze offers van onze burgers, op een structureel jaarlijks tekort af hetgeen voor Forum ontoelaatbaar is.

Maassluis heeft altijd keurig op de centen gepast, met ook nog eens een hoog voorzieningenniveau en een lage lastendruk. Maar … er verschijnen donkere wolken aan de horizon, door onzekere factoren waar we weinig tot geen invloed op hebben en die ons financieel behoorlijk raken.

Gelukkig zijn er ook wat positieve dingen te vermelden, zoals het centraliseren van diverse diensten van het Sociaal Domein in het Stadhuis. Ook de laatste ontwikkelingen die de regering heeft bekend gemaakt op het gebied van de Jeugdzorg zou voor verlichting van de Gemeentelijke Gelden kunnen leiden.

In de oktober circulaire blijkt het Rijk richting Maassluis wat royaler te zijn - een extra bedrag van in totaal €.670.000,= t/m 2023. Forum is echter van mening dat het college hiermee voorzichtig dient om te gaan; dus niet potverteren. Wij hebben echter de motie gesteund waarin de raad vraagt wat bezuinigingen opnieuw te bezien met de kadernota 2020. Onder die voorwaarde hebben wij dus deze begroting van onze goedkeursstempel voorzien.

Ouderen

Vanwege 3 harde toezeggingen van het college hebben wij wat moties ingetrokken. De belangrijkste voor ons was de motie "eenzaamheid en veiligheid voor ouderen". Deze zullen wij vanwege de toezegging van betere verlichting van bushaltes en straatverlichting goed in de gaten houden en indien nodig later nog inbrengen. De praktijk wijst nl. uit dan bijv. op de Rozenlaan alleen al 17 straatlantaarns niet werken.

Woningbouw

Inmiddels zijn we hier goed mee op dreef, er wordt gebouwd en er staat nog flink wat op de planning. De sociale woningbouw in deze projecten blijft echter achter en zal naar voren gehaald moeten worden. Het scheef wonen, wat in Maassluis op grote schaal plaatsvindt, moet teruggedrongen worden.

WMO/ROGplus/Stroomopwaarts

Voor wat betreft WMO en ROGplus hebben wij wat vragen gesteld en hierop wat politiek neutrale antwoorden gehad. Wij zullen dit blijven volgen.

Naast deze instituten met, wat ons betreft, veel te hoge overheadkosten zal ook Stroomopwaarts op ons vizier blijven staan. Aan het werkplein, waarvan wethouder Kuiper grote verwachtingen schijnt te hebben, is wat ons betreft – en zeker in deze tijd - veel te veel geld besteed. Wij als Forum zien er ook het nut niet van in maar geven het College het voordeel van de twijfel. De toekomst zal het leren en het geld is toch alweer uitgegeven.

Afval

De afvalinzameling liet nogal te wensen over de laatste tijd. Er was sprake van veel bijzet naast de containers. Enerzijds kwam dit doordat de containers vol zaten, anderzijds door gemakzucht van de burger. Wij zijn als Forum voor strenge handhaving naast het feit dat de containers snel geleegd moeten worden. Ook kijken wij reikhalzend uit naar het debat in de raad over het, door het College bedachte, nieuw in te voeren afvalverwerkingssysteem. Forum meent dat het achteraf sorteren bij de AVR t.o.v. het investeren in nieuwe vuilcontainers niet alleen praktischer maar ook goedkoper voor de burger zal zijn.

Veiligheid

We moeten streven naar een leefbare en veilige stad. Dit laat nu nog flink te wensen over. Er zijn te weinig politieagenten en te weinig BOA's. De wijkagent dient voor elke burger herkenbaar en bereikbaar te zijn. Samen kunnen we zo de leefbaarheid en veiligheid van de wijken sterk verbeteren.