Sportbezuinigingen voorlopig uitgesteld

Redactie 08-11-2019
Foto: Roger van der KraanSportverenigingen hoeven voorlopig geen huurverhoging te betalen

Een beslissing over het verhogen van de huren van sportverenigingen, een voorgenomen bezuinigingsmaatregel van het college, is uitgesteld tot de behandeling van de Kadernota.

door Chrit Wilshaus

MSR-voorzitter Huib Blokland had bij aanvang van de begrotingsbehandeling, afgelopen dinsdagavond, nogmaals een beroep gedaan op de gemeenteraad een streep door dit voornemen te zetten. Een deel van de fracties toonde zich met de voorman van de Sportraad kritisch over het collegevoorstel en vonden de tariefsverhoging van tien procent te hoog of helemaal niet wenselijk. Wethouder Gerard van der Wees, die naast Financiën onder andere Sport in zijn portefeuille heeft, toonde zich bereid de voorgenomen ombuiging nog eens tegen het licht te houden en er bij de Kadernota op terug te zullen komen. Overigens worden ook andere bezuinigingen nogmaals bekeken. Wat dat betreft werd dinsdagavond niet helemaal duidelijk waarop de gemeente wil snoeien.

33.000 overnachtingen

De gemeenteraad ging dinsdagavond na een vergadering die begon om 17:00 uur en door meerdere pauzes of schorsingen werd onderbroken, akkoord met de begroting voor komend jaar en de meerjarenbegroting 2020 – 2023. Daarbij werden zestien moties ingediend. John Dolstra (ChristenUnie) zei geen moeite te hebben met de invoering van toeristenbelasting maar vond wel dat de gemeente zichzelf rijker rekent dan realistisch is. "Want om jaarlijks 50.000 te kunnen innen, moet je wel 33.000 overnachtingen hebben." Verder vroeg hij het college te willen nadenken over het opzetten van een aparte afvalstroom voor bedrijven.

Leegstandsverordening

Denise Mulder (Maassluis Belang) stelde voor om in plaats van 25.000 euro op Bouwdorp Oost te bezuinigen dit onder de naam Jeugdvakantieland door te laten gaan en dat dan te financieren vanuit de GIDS-gelden (afkorting opzoeken). Dat is volgens haar beter dan 60.00 euro uit dit spaarpotje te halen om er de EO-uitzending Kerst in de Stad mee te bekostigen. Dat zou gehaald kunnen worden uit de algemene reserve. Marcel 't Hart (CDA) pleitte voor invoering van de leegstandsverordening in de hele stad. "Als dit drukmiddel niet werkt, wat werkt dan wel?" Wethouder Van der Wees wees dat af maar deed wel de toezegging om vanaf begin volgend jaar tweemaal per jaar een schouw te willen laten uitvoeren naar de leegstand in de stad.

Myosotis

Wethouder Corine Bronsveld deelde de mening van de ChristenUnie dat het goed is als Myosotis haar activiteiten voortaan kan houden in het schoolgebouw aan het Kastanjedal. Ook het Lentizcollege kan zich hierin vinden. Bronsveld: "Gekeken wordt welke aanpassingen er nog moeten worden uitgevoerd om het gebouw toegankelijk te maken voor de doelgroep."

Betaald parkeren

Wethouder Fred Voskamp kon Dick Snoeck (VVD) geruststellen dat de gemeente geen plannen heeft om betaald parkeren in te voeren. Het bijplaatsen van laadpalen voor elektrische auto's door de gemeente is een ander verhaal. Volgens dezelfde portefeuillehouder zou de gemeente daar veel geld aan kwijt zijn. Het opnieuw optuigen van technisch onderwijs in Maassluis, de PvdA vroeg daar aandacht voor, komt volgens Voskamp niet goed van de grond. Vooral het onderwijs zelf zou het laten afweten. Verder deelde hij Loek Molmans (Forum voor Maassluis) mee dat buspassagiers op de site van de gemeente een melding kunnen doen als de verlichting het in bushokjes het niet doet. "Daarnaast kijken we samen met de vervoerscommissie van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag, red.) hoe we maatwerk kunnen leveren bij het openbaar vervoer. Dat zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen bieden voor die locaties waar de bus geen halte heeft. Zoals bij de nieuwe begraafplaats." Tevens zei Voskamp dat gekeken wordt naar het nog ontbrekende vervoer van halte naar huisdeur.

Fors prijskaartje

Aan het inzetten van gemeentelijke handhavers op zondag hangt volgens burgemeester Edo Haan wel een fors prijskaartje. "Volgens de gemeentelijke CAO moeten we dan namelijk 65 procent meer betalen." Volgens de voorzitter van college en raad worden medewerkers van Handhaving en Toezicht ook wel op zondag ingezet. Binnenkort, Haan wilde niet zeggen wanneer, is dat weer het geval. Op de vraag van de PvdA hoe het nu staat met de camperplekken antwoordde de burgemeester dat de besprekingen daarover met Appelbloesem, ontwikkelaar van gebied De Kade, op korte termijn zullen worden afgerond. Het is de bedoeling dat er iets geregeld is voor de start van komend camperseizoen.